Tjenester

Konsulære tjenester leveres i samsvar med prinsippene om likhet, upartiskhet, effektivitet og åpenhet.


I samsvar med dekretet om funksjonsbegrensninger, publisert i Den offisielle tidende for Den italienske republikk, år 160 – nummer 276 25. november 2019, dette honorære visekonsulatet tilbyr følgende tjenester:

 • Mottak og overføring av sivilstatusdokumenter fra lokale myndigheter, italienske statsborgere eller kapteiner på nasjonale eller utenlandske skip eller fly
 • Mottak og overføring av testamenter utarbeidet av italienske statsborgere om bord på skip eller fly
 • Første fase av gransking av ulykker om bord på skip, lystbåter eller fly
 • Mottak og overføring av søknader om registrering i folkeregisteret og valglister i Italia
 • Mottak og overføring av søknader om fornyelse av førerkort og levering av fornyelsessertifikat
 • Mottak og overføring av pensjonsdokumenter
 • Bekreftelse av underskrift til italienske statsborgere
 • Levering av attester utstedt av den italienske ambassaden i Oslo
 • Leveattest for pensjonsformål
 • Påtegninger og legaliseringer
 • Bekreftelse av underskrifter på private handlinger, utarbeidelse av affidavit og utstedelse av spesielle fullmakter fra enkeltpersoner til italienske statsborgere
 • Mottak og overføring av søknader om utstedelse av pass og levering til innehavere av det samme
 • Innsamling av biometriske data til elektronisk dokument
 • Bistand i særlige tilfeller med nødlidenhetslån
 • Mottak og overføring av søknader om utstedelse av identitetskort og levering til innehavere av det samme
 • Mottak og overføring av dokumentasjon knyttet til visumsøknader
 • Varsling om handlinger til italienske statsborgere